Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

WAŻNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU WZPN Z DNIA 19 LUTEGO 2020.

Uchwała nr II/9/2020

Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Wielkopolskiego ZPN.

 

Zwołuje się zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN mające

charakter sprawozdawczo - wyborczy na dzień 05 czerwca (piątek) 2020 r., które odbędzie się w Hotelu Andersia w Poznaniu, przy Pl. Andersa 3.

 

Uchwała nr II/10/2020

Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie: uchwalenia ordynacji wyborczej.

 

1. Zgodnie z § 25 ust. 1 statutu członkowie Wielkopolskiego ZPN mają prawo wyboru

delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze

Wielkopolskiego ZPN w następującej liczbie:

1) z klubów najwyższej klasy rozgrywek związkowych piłki nożnej 11 – osobowej

mężczyzn oraz kobiet– po 5 z każdego;

2) z klubów I ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet – po

4 z każdego;

3) z klubów II ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także ekstra

ligi futsalu – po 3 z każdego;

4) z klubów III ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także

I ligi futsalu - po 2 z każdego;

5) z klubów IV ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także

II ligi futsalu – po 1 z każdego;

6) z klubów ligi okręgowej – po 8 z każdej grupy wybranych na konferencjach

klubów;

7) z klubów klas okręgowych - po 5 z każdej grupy, wybranych na konferencjach

klubów;

8) z klubów klas niższych, piłki plażowej, pozostałych lig futsalu i lig kobiet oraz

klubów młodzieżowych, wybranych na konferencjach klubów wg proporcji

1 delegat na każdą rozpoczętą grupę 8 klubów;

9) jednego delegata – członkowie Wielkopolskiego ZPN przyjęci na podstawie

§ 13 ust. 2 statutu.

 

2. Z uwagi na brzmienie § 25 ust. 1 pkt 6 statutu Wielkopolskiego ZPN przyjmuje się, że w

związku z reorganizacją rozgrywek aktualnie ligi okręgowe zostały zastąpione trzema

grupami V ligi Wielkopolskiego ZPN. W związku z tym,

na podstawie ww. postanowienia delegaci będą wybierani w proporcjach w nim

określonych przez przedstawicieli klubów V ligi.

3. Podstawą wyboru delegata/delegatów oraz udziału w stosownej konferencji przez

kluby – członków Wielkopolskiego ZPN jest status klubu (udział w najwyższej klasie

rozgrywkowej) na dzień 31 grudnia 2019 r.

4. W przypadku zbiegu uprawnień do wyboru delegata/delegatów zgodnie z ust. 1

klubowi przysługuje wybór delegata/delegatów w takiej liczbie, jaka wynika z udziału

tego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej w jakiej występuje, uwzględniając treść

ust. 3.

 

§ 3

1. Kluby – członkowie Wielkopolskiego ZPN o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) – 5) oraz

członkowie o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9), przesyłają dokumenty potwierdzające

wybór delegata/delegatów o których mowa w § 2 ust. 3

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r.

2. Uchybienie terminowi o którym mowa w ust. 1 skutkuje utratą prawa do udziału

w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

3. Odwołanie delegata/delegatów przez członków Wielkopolskiego ZPN o którym mowa

w § 1 ust. 1 pkt 1) – 5) oraz członków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9) może

nastąpić zgodnie z procedurą opisaną w § 20 ust. 7 statutu Wielkopolskiego ZPN.

 

§ 4

1. Kluby – członkowie Wielkopolskiego ZPN o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) – 8)

wybierają delegatów na konferencjach przedstawicieli tych klubów.

2. Konferencje klubów V ligi zostaną zorganizowane w Poznaniu do dnia 30 kwietnia

2020 r.

3. Konferencje klubów klas okręgowych zostaną zorganizowane w Poznaniu, Pile,

Lesznie, Koninie oraz Kaliszu do dnia 30 kwietnia 2020 r. W danej konferencji

uczestniczyć będą przedstawiciele klubów, które biorą udział w rozgrywkach klas

okręgowych prowadzonych odpowiednio przez Biuro Wielkopolskiego ZPN

w Poznaniu, biuro terenowe w Pile, biuro terenowe w Lesznie, biuro terenowe

w Koninie oraz biuro terenowe w Kaliszu.

4. Konferencje klubów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8) zostaną zorganizowane

w Poznaniu, Pile, Lesznie, Koninie oraz Kaliszu do dnia 30 kwietnia 2020 r. W danej

konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele tych klubów, które biorą udział

w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem odpowiednio Biura Wielkopolskiego

ZPN w Poznaniu, biura terenowego w Pile, biura terenowego w Lesznie, biura

terenowego w Koninie oraz biura terenowego w Kaliszu.

5. O terminie i miejscu danej konferencji zawiadamia się członków, których

przedstawiciele mają prawo brać w niej udział drogą mailową na adres klubu

w domenie @wielkopolskizpn.pl najpóźniej na 14 dni przed datą konferencji oraz

poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego ZPN.

Powiadomienie o którym mowa w zdaniu pierwszym może nastąpić, także w każdy

inny sposób, który przyczyni się do skutecznego zawiadomienia członka

Wielkopolskiego ZPN lub przedstawiciela klubu o terminie i miejscu konferencji.

6. Kluby, których przedstawiciele będą brali udział w danej konferencji przesyłają

dokumenty o których mowa w § 2 ust. 3 potwierdzające wybór przedstawiciela

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2020 r.

7. Uchybienie terminowi o którym mowa w ust. 6 skutkuje utratą prawa do udziału

w konferencji.

8. Przedstawiciel klubu jest zobligowany do posiadania na konferencji ważnego

dokumentu potwierdzającego tożsamość i okazać go na żądanie przedstawiciela

Wielkopolskiego ZPN. W przypadku braku dokumentu przedstawiciel może zostać

niedopuszczony do obrad, chyba, że nie będzie wątpliwości co do jego tożsamości

albo zostanie potwierdzona w inny sposób nie budzący wątpliwości.

9. Konferencje będą ważne bez względu na liczbę przedstawicieli, którzy będą brali

w niej udział. Jeżeli w danej konferencji weźmie udział mniejsza liczba przedstawicieli

albo zgłoszono mniej kandydatów niż liczba wybieranych przez nią delegatów,

delegaci zostaną wybrani w takiej liczbie jak liczba kandydatów, którzy zostaną

zgłoszeni na tej konferencji.

10. Konferencje będą prowadzone przez członka Komisji Wyborczej Wielkopolskiego ZPN

(przewodniczącego konferencji) i podlegają protokołowaniu. Protokolanta spośród

członków Komisji Wyborczej Wielkopolskiego ZPN powołuje przewodniczący.

Dopuszcza się utrwalanie przebiegu konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz lub dźwięk. W razie potrzeby przedstawiciele klubów powołują spośród siebie

Komisję Skrutacyjną w składzie od 2 do 5 osób, która obsługuje głosowanie – wybór

delegatów. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą kandydować na delegatów.

O liczebności Komisji decyduje każdorazowo przewodniczący konferencji.

W przypadku braku dostatecznej liczby członków Komisji Skrutacyjnej spośród

przedstawicieli klubów, w jej skład wchodzą również członkowie Komisji Wyborczej

Wielkopolskiego ZPN wskazani przez przewodniczącego.

11. Każdemu przedstawicielowi klubu przysługuje jeden głos. Kandydat na delegata musi

wyrazić zgodę na kandydowanie i być obecny na konferencji jako przedstawiciel klubu

uprawnionego do brania udziału w danej konferencji.

12. Przedstawiciele klubów, którzy wchodzą w skład Komisji Wyborczej Wielkopolskiego

ZPN mogą kandydować na delegatów.

13. Głosowania zarządza każdorazowo przewodniczący konferencji. W przypadku gdy

liczba zgłoszonych kandydatów będzie równa lub mniejsza niż liczba wybieranych

przez daną konferencję delegatów, przewodniczący zarządza głosowanie jawne en

bloc. W innym przypadku głosowanie będzie tajne i odbędzie się za pomocą kart do

głosowania. Na karcie umieszcza się imię i nazwisko kandydata oraz nazwę klubu,

którego jest przedstawicielem. Głosujący skreśla na karcie tych kandydatów,

na których nie oddaje głosu. Głos jest ważny, jeżeli na karcie pozostanie co najmniej

jeden nieskreślony kandydat, a maksymalnie tylu ile zostaje wybranych przez daną

konferencję. Wyniki głosowania umieszcza się w protokole i ogłasza niezwłocznie po

ich obliczeniu.

14. W czasie trwania konferencji przedstawiciele klubów są zobowiązani zachować

porządek i stosować się do poleceń przewodniczącego.

15. Od momentu wyboru na delegata, przedstawiciel klubu nie może być odwołany przez

członka Wielkopolskiego ZPN, którego reprezentuje, stosownie do brzmienia

§ 20 ust. 7 statutu.

 


 

 

 

 

Autor:wk