Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

ZMIANY REGULAMINOWE PZPN W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH.

 

 

Zmiany regulaminowe PZPN w zakresie badań lekarskich.

 

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła w poniedziałek

zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji

rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie

zdrowia zawodników. Tym samym związkowe regulacje zostały dostosowane

do znowelizowanych z dniem 1 marca przepisów prawa.

 

Przed kilkunastoma dniami rozporządzeniami Ministra Zdrowia dokonały się

rewolucyjne zmiany w zakresie badań lekarskich dla sportowców. Poszerzona

została grupa lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń o grono lekarzy

podstawowej opieki zdrowotnej, wydłużono również ważność badań z sześciu do

dwunastu miesięcy. By jednak zmiany znalazły zastosowanie w rozgrywkach

piłkarskich, konieczne było jeszcze wprowadzenie modyfikacji w przepisach

związkowych. Tego dokonała Komisja ds. Nagłych PZPN w dniu 11 marca. Zgodnie

z komunikatem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zmianie uległy paragrafy

23-25 wyżej wymienionej uchwały, przyjmując następujące brzmienie.

 

§ 23

1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we

współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego

certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie

medycyny sportowej.

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy

profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub

pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym

bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w

rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do

złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym,

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających

bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas

rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz

przeprowadzania badań określają:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie

zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do

uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu

orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do

ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z

źn. zm.).

 

§ 24

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy

niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z

upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego

dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli

orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego

roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28

lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią

inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust.

1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed

rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

 

§ 25

1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki

B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych

Instytutu Sportu.

2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego,

zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.

3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas

całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,

b. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,

c. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w

zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się

ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach

rozgrywkowych.

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym

przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy

lekarskiej.

5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji,

jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

6.

Do powyższych przepisów dostosowane zostaną w najbliższych dniach regulaminy

rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski ZPN.

Autor:wk